آموزش بازی والیبال

بازی

آموزش والیبال

دریافت توپ به وسیله ی ساعد

چگونه یک دریافت مطمئن داشته باشیم ؟

پای خود را کمی بیشتر از شانه کنید. قطره باسن خود را نزدیک تر به زمین و زانو را خم کنید. وزن بدن خود را بر روی توپ از پای شما را — اگر وزن شما کاملا در پاشنه باشد ممکن است سرعت العمل شما را کمتر کند .

قرار گرفتن دست ها و پاها در هنگام ساعد :

وقتی آماده به دریافت توپ هستید دستها را ازاد نگاه دارید . پاها خود را ۹۰ درجه خم کنید.

 

هنگامی که توپ در موقعیت بالاتر برای ما فرستاده می شود ، پاهای کمی خم می شود .

پاها در حالت پنجه و بدن در حالت جلو و به طرف تور باشد .

 

زانو خم کنید و باسن خود را به زمین نزدیک تر کنید .

این روش برای سرویسهای آبشاری استفاده می شود. در سرویسهای آبشاری چون چرخش توپ زیاد است بنابراین برای دریافت مطمئن توپ با زانو ها و باسن نزدیک به زمین باشد.

نحوه دریافت توپ هنگامی که توپ خارج از محدوده بدن باشد؟

در والیبال مدرن برای دریافت چنان توپ های قدرتمند که بازیکن زمان کافی برای حرکت در زیر توپ را ندارید استفاده می شود .

این بسیار مهم است به یاد داشته باشیم توپ را به سراسر بدن منتقل کنیم .
عکس هایی از تکنیک زدن پنجه وساعد
آموزش تکنیک پنجه

تکنیک پنجه رامیتوان دقیقترین ومهمترین تکنیک والیبال محسوب نمود . اگربازیکنی این تکنیک رابه خوبی فراگیرد درفاکتورهایی مانند تعیین مسیر توپ , سرعت توپ , محل فرود توپ , هدف گیری دقیق و….بسیارموفق خواهد بود.شاید به نظر برسد فقط افرادی که درزمین نقش پاسوری رابه عهده دارند می بایست دراین تکنیک مهارت بالایی داشته باشند ولی فراگیری درست ومهارت دراین تکنیک به بازیکنان حمله ای وحتی لیبروها کمک بسیار شایان توجهی می نماید .البته یاد آوری این نکته ضروریست که مهارت دراین تکنیک دیرترازمهارت دردیگر تکنیک های والیبال حاصل میشود وبه حوصله ی بیشتری هم نیاز دارد.
اما آموزش آن :

دوباره برای آموزش گارد متوسط انتخاب شده است . به تصویر بادقت نگاه کنید :

درآموزش پنجه سه محور اصلی مورد بحث قرارمیگیرد:

وضعیت عمومی بدن
وضعیت دستها (قبل -هنگام وپس ازضربه به توپ)
مراحل دریافت وارسال توپ

شرح مرحله اول : وضعیت عمومی بدن

اگر به گارد پنجه بادقت نگاه کرده باشید متوجه خواهیدشدکه تفاوتهایی باگارد ساعد درحالت متوسط وجوددارد
درگارد ساعد پاها به اندازه تقریبی ۵/۱ برابر عرض شانه هاباز میشدند حال آنکه درپنجه پاها به اندازه عرض شانه ها (نه بیشتر) ازهم فاصله میگیرند
درگاردساعد باسن بیشتر ازگارد پنجه به سمت عقب متمایل می شود
دستها نیز بالاترازسطح شکم قرارمیگیرند
درگاردهای ساعد گفته شده بود بازیکن درحال آموزش پای دلخواه رادرجلو قراردهد ولی درتکنیک پنجه قراردادن پای راست درجلو الزامی است .

شرح مرحله دوم (وضعیت دستها )

انگشتان دستها بایستی کاملا بازبوده وحالتی کروی به خود بگیرند (دقیقا به اندازه وقالب توپ)

انگشتان شست که باکنارهم قرارگرفتن یک خط رامیسازند بایستی موازی ابروها ودرفاصله مناسب از سر وصورت قراربگیرند . انگشتان نشانه هم درکنارهم قرارگرفته وبا انگشتان شست یک مثلث راتشکیل میدهند

نکته مهم :

برای اینکه بدانیم وضعیت دستها نسبت به سر(ازلحاظ فاصله ) درحالت مناسب قرارداردیانه می توان تست زیرراانجام داد.

هنگام پنجه زدن دقیقا قبل ازعمل ضربه به توپ , دستها راازهم دورکنید تاتوپ ازدرون مثلث پنجه عبورکند وهمزمان بااین عمل, سر, هیچگونه حرکتی نداشته باشد .اگرتوپ درست به محلی که فوتبالیستها تکنیک هدزدن راانجام میدهند برخوردکرد یعنی فاصله دستها درست قرارگرفته است .

البته پس ازکسب مهارت سطح تماس انگشتان باتوپ کاسته میشود وانگشتان کوچک دیگر هنگام ضربه باتوپ تماس نخواهند داشت.
شرح مرحله سوم (دریافت وارسال)

مرحله دریافت وارسال درمدت زمان بسیارکوتاهی انجام میشوند بگونه ای که شاید نتوان مرزی بین آنها درعمل قائل شد اما برای آموزش میتوان آنهارابصورت مجزا توضیح داد.

مرحله دریافت :

پس ازرسیدن به محل مناسب (زیر وپشت توپ) بااستفاده ازگامهای درست واتخاذ گاردمناسب , برای تکنیک پنجه آماده میشویم . دراین حالت دستها کاملا به سمت توپ کشیده شده وحالت کروی خودرادارند (آرنجها کاملا کشیده شده اند) . بدون آنکه تماسی بین دستها باتوپ وجود داشته باشد , دستها به اسقبال توپ میروند وتوپ راتانزدیک شدن به سر همراهی میکنند . دراین حالت توپ به نزدیکترین فاصله بادستها وسررسیده وحالت کروی دستها دقیقا توپ رااحاطه کرده اند

مرحله ارسال:

هنگامی که توپ درمناسبترین مکان ازنظر فاصله باسرقرارگرفت وبدن نیز درحال تعادل وثبات مناسب بود عمل ضربه زدن به توپ انجام میشود (زمان ضربه )ودستها دوباره توپ ارسالی به سمت هدف رادنبال می کند تا کشیدگی کامل دستها (البته درپاسهای کوتاه فقط مچ دست نیرورابه توپ وارد میکند ونیازی به بازشدن مابقی مفاصل دست نیست)
عملکرد مفاصل درپاس پنجه :

درپاس های کوتاه تقریبا تا۱ متر ارتفاع بالاترازتور(پاس روی سر- پاس جلو وپشت) مفاصل انگشتان ومچ دست به توپ نیروواردمیکنند .
درپاسهای متوسط تقریبا از۱متر تا ۴متر ارتفاع ونزدیک به دوسر تور(نزدیک به آنتن ها ) علاوه برانگشتان ومفصل مچ دست , مفصل آرنج وکتف نیز به توپ نیرومیدهند
درپاس های بلند باارتفاع وفاصله بیش از۴متر ازتمام مفاصل انگشتان – مچ دست – آرنج – بازو- کمر –زانوها ومچ پاها استفاده میشود (مثلا دراجرای پاس بلند ازمحل قطرهای زمین والیبال)

شکلهای مختلف اجرای پاس پنجه :

گارد ایستاده
گاردمتوسط
گارد نشسته
پنجه درحال پرش
پاس پنجه پشت
پاس پنجه ازپهلو
آموزش تکنیک ساعد

کاربردساعد :

ازاین تکنیک غالبا جهت دریافت توپهایی که ازسرعت بسیاربالایی برخوردارند(مانند توپهای اسپک وسرویس های سنگین ) ویا پاس دادن توپهایی که ازمحدوده شکم وکمر پایین ترهستند استفاده میشود .

توپگیری با ساعد(BUMP یا UNDERHAND یا FOREARM )یکی از مهمترین قسمتها در بازی والیبال است. چرا که اولین اقدام برای شروع حمله می باشد. اگر توپگیری اشتباه شود پایه ریزی حمله خراب شده و امتیاز از دست می رود.

دقت این نوع پاس (ساعد) نسبت به پاس پنجه اندکی کمتر است ولی باتمرین های اصولی میتوان دقت آنرا بسیار بالابرد.

برای گارد ساعد اگر ازقسمت پایین شروع کنیم به این نکات خواهیم رسید.

– فاصله پاها کمی بیشتر از عرض شانه ها قرارمیگیرد.

– زانوهاخم به اندازه ایکه زاویه بین ران وساق پای جلو تقریبا ۹۰ درجه میباشد.

– یکی ازپاها رابه دلخواه اندکی جلوترقرارمیگیرد .

– ناحیه کمر به سمت عقب کشیده میشود .

– دستها مانندشکل داخل یکدیگر قرارمیگیرد.

– مچ دست به سمت پایین شکسته میشود تاعضلات تاکننده کف دست نمایان شود.(عکس بالا)

– درناحیه آرنج هیچگونه خمیدگی نبایستی باشد.

– تاجای ممکن شانه هابه سمت بالاوجلو آورده میشود تافاصله بین آرنجها هنگام ضربه به توپ بهم نزدیک تر شود.

– درپشت هیچگونه خمیدگی (حالت قوز) نبایستی باشد .

– نگاه به سمت جلوقرارمیگیرد.

– حرکت دست ها ازنزدیک کمر شروع شده وبه سمت بالامی آید ودرناحیه جلوی کمر وشکم بهترین محل برای ضربه به توپ میباشد.

مراحل اجرای پاس ساعد رامیتوان چنین بیان نمود :
مرحله دریافت :

دراین مرحله باید

۱- بااستفاده ازگام مناسب خود رادرمسیر توپ قرارداد

۲- باتوجه به ارتفاع توپ یکی ازگاردهای ساعد راانتخاب نمود

۳- با دقت مسیر توپ راتارسیدن به نزدیک بدن کنترل نمود

۴- به توپ اجازه داده شود تابه بهترین مکان برای اجرای ضربه برسد ( درناحیه جلوی شکم )

۵- اهرم هاومفاصل رابرای اجرای یک ساعد خوب آماده نمود.

مرحله ارسال:
۱- چرخش بدن ازناحیه کمر به سمت هدف (سینه به سمت هدف باشند )

۲- بااستفاده از حرکت دست توپ رابه سمت هدف ارسال نمود

۳- بازشدن اهرمهای بدن وحرکت به سمت جلو وانتقال وزن بدن برروی پای جلویی .

۴- آمادگی برای ادامه بازی

برچسب ها :
+ نوشته شده در پنجشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۱۲ توسط F.S نظر بدهید
۱۰ کلید موفقیت در ساعد
۱) روی سرویس زن تمرکز کنیدبه محض پایان رفت و برگشت, روی موقعیت سرویس زن و حالت بدن او تمرکز کنید

۲)قبلا اماده باشیدوضیعت اماده به خود بگیرید بازوها جلو پاها منقبض , شانه ها پهن و چشم ها به سرویس زن باشد

۳)با گام کوتاه حرکت کنید.در حال حرکت روی توپ سرویس شده تمرکز کنید.گام های کوتاه بردارید تا همیشه در داشتن موقعیت تعادل به شما کمک کند.

۴)بازو ها را بیرون و جلو خود نگه دارید.بازوها را به جلو بدن و در ارتفاع کمر بکشید و از ان ها برای در خط سرویس بودن استفاده کنید.

۵)قبل از زدن توپ توقف کنید.سعی کنید قبل از زدن توپ از پاها با بازوها گاردی فراهم اورید.این گارد برای زدن توپ بسیار مفید است.

۶)توپ را در خط میانی بدن بگیرید.برای دقت و کنترل بیشتر توپ را در مرکز بدن دریافت کنید اگر مجبورید در یک طرف در یافت کنید شانه داخلی را به زاویه بازوی پشت توپ بیندازید.

۷)گارد را محکم کنید.بازو ها را مستقیم از مچ ها به سمت ارنج و به شانه ها نگه دارید.

۸)زاویه بگیرید.قبل از تماس با توپ, پاها و شانه ها را در خط هدف خود قرار دهید تا مجبور نباشید به توپ ضربه بزنید.

۹)توپ را احساس کنید.هر سرویس زنی, زاویه و سرعت متفاوتی دارد , باید سعی کنید احساسی برای توپ داشته باشید تا در صورت لزوم سرعت را به کار خود بیفزایید.

۱۰)توپ را هدایت کنید.توپ را کنترل کنید.ان را با پاها و ران ها و شانه ها و بازو ها به طرف پاسور هدایت کنید